Onze filosofie

Waar staat Kinderdagverblijf Stoffel voor?

Bij Kinderdagverblijf Stoffel staan wij achter een persoonlijke benadering van ouder en kind. Wij vinden het belangrijk dat we werken in een team van vaste medewerkers, waardoor jouw kind steeds dezelfde pedagogisch medewerker krijgt. Hierdoor is het mogelijk een echte vertrouwensband op te bouwen. Dat is prettig voor zowel het kind als de ouders! Bij het halen en brengen is er altijd tijd voor een persoonlijke uitwisseling van informatie met de betrokken pedagogisch medewerkers.

Pedagogisch beleid

Uiteraard hebben wij een pedagogisch beleidsplan. Dit plan is een organisch groeiend geheel. Door middel van observaties, team- en groepsoverleg evalueren wij regelmatig ons beleid. Ben je benieuwd wat er aangepast wordt en wil je graag op de hoogte worden gehouden? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief!

De pedagogische visie die wij hanteren is gebaseerd op verschillende pedagogen en diverse pedagogische stromingen, onder andere de Gordon methode. Deze methode houdt in dat wij eerst kijken naar wat het kind aangeeft, daarna wat de behoeften van het kind als individu zijn en tot slot streven wij ernaar om het kind altijd met respect te behandelen en te benaderen. Zo kunnen wij de kinderen stimuleren in hun communicatie en zo leren hoe zij moeten om gaan met bijvoorbeeld conflicten. Hiernaast voldoet het plan natuurlijk ook aan de vier pedagogische opvoedingscompetenties van minister Riksen – Walraven;

 

Emotionele veiligheid staat voor een veilige basis, een ‘thuis’ waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn.

 

Persoonlijke ontwikkeling van het kind staat voor de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie. Met dit begrip wordt gedoeld op brede persoonlijkheidskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit.

 

Sociale competenties van het kind laten wij ontwikkelen door het bieden van de gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties. Dit begrip omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld het zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.

 

Waarden en normen houdt in dat wij werken aan het eigen maken van waarden en normen, ‘cultuur’, van de samenleving waarvan zij deel uitmaken.

Wij realiseren dit dankzij:

De leidster/directrice (in kader van leidster – kind interactie): Naast kennis van de ontwikkeling van kinderen is het pedagogisch handelen van directrice en leidsters van essentieel belang. De wijze waarop zij met het kind omgaan en met elkaar, bepaalt voor een belangrijk deel of het dagverblijf ook inderdaad de ontwikkeling van kinderen kan bevorderen.

 

Het groepsverband: Bij de groepsindeling is afgewogen op welke wijze voor de kinderen een zo veilig mogelijke omgeving kan worden gecreëerd waar tevens voldoende mogelijkheden zijn voor ontdekkingen en nieuwe uitdagingen.

 

De binnen – en buitenruimte: De ruimte in en om het dagverblijf en de inrichting van de groep zijn van invloed op de ontwikkeling van kinderen. Veiligheid, hygiëne, individueel en groepsbelang spelen hierbij een rol. De inrichting zal mogelijkheden en uitdagingen bieden.

 

De omgang met ouders/verzorgers: Het belang van goed contact en overleg met ouders/ verzorgers is vanzelfsprekend. Zodoende leert men het kind goed kennen, zijn gedrag te begrijpen en er goed op te reageren.

 

Het spelmateriaal: Het spelmateriaal dat gekozen is binnen het kinderdagverblijf, is ondersteunend aan de verschillende opvoedingsdoelen. Binnen het hoofdstuk Spel en Speelgoed wordt in het algemeen beschreven wat de functie is van spel in relatie tot de ontwikkeling van het kind. Binnen het pedagogisch werkplan is dit verder geconcretiseerd.

 

De activiteiten: De activiteiten die binnen het kinderdagverblijf plaatsvinden, zijn ondersteunend aan de verschillende opvoedingsdoelen.